Lộ trình xanh

Cho thuê lại kết cấu hạ tầng cầu cảng, bến cảng và các quy định liên quan

Ngày 20/04/2021, đăng bởi Quản trị viên, 117 lượt xem

Việc cho thuê lại kết cấu hạ tầng cầu cảng, bến cảng thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải. Các quy định về xử phạm vi phạm hành chính đối với hành vi bên thuê lại cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được thuê được quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 142/2017/NĐ-CP

1. Quy định về cho thuê lại kết cấu hạ tầng cầu cảng, bến cảng

- Việc cho thuê lại kết cấu hạ tầng cầu cảng, bến cảng thực hiện theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.

- Bên thuê lập hồ sơ, phương án cho thuê lại một phần kết cấu hạ tầng cầu cảng, bến cảng, gửi Bên cho thuê để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cơ quan có thẩm quyền là cơ quan phê duyệt phương án cho thuê khai thác và kết quả lựa chọn bên thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng.
- Bên thuê lại phải đảm bảo đủ điều kiện thuê khai thác kết cấu hạ tầng cầu cảng, bến cảng theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/3/2012 của Chính phủ về quản lý Cảng biển và luồng hàng hải và phải cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của Bên thuê trong hợp đồng thuê đã ký với Bên cho thuê.Cho thuê lại kết cấu hạ tầng cầu cảng, bến cảng và các quy định liên quan

2. Mức phạt đối với hành vi bên thuê lại cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được thuê

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 142/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2018 thì phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi bên thuê lại cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được thuê.

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 142/2017/NĐ-CP thì mức phạt tiền trên là mức phạt áp dụng đối với cá nhân, trường hợp có cùng hành vi vi phạm hành chính trên đây thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.Cho thuê lại kết cấu hạ tầng cầu cảng, bến cảng và các quy định liên quan

Như vậy, mức phạt tiền đối với hành vi bên thuê lại cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được thuê cụ thể như sau:

- Mức phạt đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm bên thuê lại cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được thuê là từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

- Mức phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm bên thuê lại cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng được thuê là từ 160.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân vi phạm còn buộc phải nộp lại số tiền bất hợp pháp có được do thực hiện cho thuê lại kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng khi chưa có văn bản chấp thuận của bên cho thuê theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 142/2017/NĐ-CP.


Quan tâm nhiều